Trets d’identitat

Trets d’Identitat

Gestió democràtica:

Es potenciarà la participació dels pares, mares i tutors, professors, alumnes i personal no docent.

Escola apolítica:

Es respectaran totes les opcions ideològiques dels alumnes i de les seves famílies, i s’estimularan actituds democràtiques de tolerància, solidaritat i diàleg.

Escola aconfessional:

S’assumirà una postura de respecte a totes les religions i de no adoctrinament de cap d’elles en concret. Aquest és un centre obert a tota la població, per tant, es declara dedicat a la formació integra dels nens i nenes al marge de qualsevol ideologia o creença.

Actualment la societat ja planteja una realitat diferent i canviant dels últims anys, de manera que, el reflex de la mateixa és el de la diversitat i la multicultura, per tant, i amb més raó, l’escola assumirà la posició respectuosa abans esmentada.

Escola catalana

Es potenciarà tot allò que reafirmi i incrementi aquesta identitat. La llengua habitual de comunicació serà la catalana, utilitzant la llengua castellana de manera normal per al bon i normalitzat funcionament de l’aprenentatge.

Festes i tradicions

Treballarem el coneixement de les festes i tradicions populars, de manera que seran activitats celebrades:

–  La Castanyada

–  Nadal

–  Carnestoltes

–  Sant Jordi

–  Setmana Cultural (si s’escau)

–  Festa d’estiu

–  Festa final de curs

Coeducació

Es potenciarà tot allò que impliqui la igualtat de l’home i la dona, d’una manera natural i normalitzada. D’acord amb la igualtat de drets i la no discriminació de l’activitat educativa, l’educació que s’imparteix als nens i nenes serà igual i es desenvoluparà en un marc de coeducació.

Integració

L’escola bressol està per a la integració dels nens i nenes amb dificultats o problemes que requereixin una educació especial, entenem que s’han d’integrar a la vida escolar i social. Per això, és durà a terme sempre i quan es reuneixin les condicions adequades, nombre de nens/es per classe i equip d’assessorament professional. Cada cas serà analitzat i estudiat detingudament per l’equip educador, els pares o tutors.

Adaptació i entorn

Anomenem adaptació al període de temps en el qual el nen/nena comença a venir a l’escola. Representa un esforç de tots plegats (nens-pares-educadors), però qui ho viu més intensament és el nen/nena. Els adults hem de fer possible que aquesta adaptació sigui curta, suau i agradable.

L’adaptació serà un període, on, paulatinament s’incorporarà l’infant en companyia d’una referència familiar pròxima (pare, mare, avis, etc.) si és possible, per a facilitar i produir l’efecte de familiarització amb els nous espais.

Pel que fa a l’entorn, l’escola bressol considera l’espai físic com un punt molt important pel que fa al desenvolupament de l’infant, tant a l’aula, al lavabo o al pati, ja que els infants tenen la necessitat de moure’s de manera oberta i amb total llibertat, sense que cap barrera arquitectònica els prohibeixi potenciar aquest aspecte. Cal tenir en compte que en l’edat d’1 a 3 anys es troben fascinants en descobrir el seu entorn natural, i per aquest motiu, cal que l’escola ho afavoreixi d’una forma planera i fàcil, perquè l’infant pugui assimilar tota la informació sense cap problema o dificultat.

L’espai interior de les classes estarà distribuït per diferents racons. En aquests hi haurà tota mena de materials els quals el/la nen/a hi tindrà total accés.

L’espai exterior, en cas d’existir, segurs i hermèticament tancats i amb bon accés, serà condicionat amb mobiliari exterior agradable i segur.