Projecte educatiu

Objectius Generals

Els objectius de l’escola van encaminats a aconseguir l’acompliment dels trets d’identitat que la defineixen. Els objectius són els següents:

1- Consolidar la llar d’infantsl, com equipament  de qualitat, dirigit al primer cicle de l’etapa d’educació infantil.

2- Aconseguir implantar els “trets d’identitat” en la gestió diària de l’escola, com a línia bàsica del concepte educatiu.

3- Completar al màxim la “línia metodològica” de l’escola, en tots els seus infants, de manera que satisfem el desenvolupament del infant, segons aquests paràmetres.

4- Fomentar l’adquisició d’hàbits positius: iniciativa, responsabilitat i ordre, mitjançant el joc i els treballs proposats en cada àrea de treball.

5- Fer de la participació una eina bàsica i constant, en les relacions entre l’escola, els pares i mares o tutors.

6- Facilitar d’una manera fluïda la gestió entre l’equip directiu i d’educadors, aconseguint una complicitat important per al bon desenvolupament de l’escola i dels seus infants.

7-   Treballar per fer infants feliços.